Syarat penggunaan


GAMBARAN KESELURUHAN

Laman web ini dikendalikan oleh Vitamart LLC. Di seluruh tapak, istilah "kami", "kami" dan "kami" merujuk kepada Vitamart LLC. Vitamart LLC menawarkan tapak web ini, termasuk semua maklumat, alatan dan Perkhidmatan yang tersedia daripada tapak ini kepada anda, pengguna, dengan syarat penerimaan anda terhadap semua terma, syarat, dasar dan notis yang dinyatakan di sini.

Dengan melawati tapak kami dan/atau membeli sesuatu daripada kami, anda melibatkan diri dalam “Perkhidmatan” kami dan bersetuju untuk terikat dengan terma dan syarat berikut (“Syarat Perkhidmatan”, “Syarat”), termasuk terma dan syarat serta dasar tambahan tersebut dirujuk di sini dan/atau tersedia melalui hiperpautan. Syarat Perkhidmatan ini terpakai kepada semua pengguna tapak, termasuk tanpa had pengguna yang merupakan penyemak imbas, vendor, pelanggan, pedagang dan/atau penyumbang kandungan.
Sila baca Syarat Perkhidmatan ini dengan teliti sebelum mengakses atau menggunakan tapak web kami. Dengan mengakses atau menggunakan mana-mana bahagian tapak, anda bersetuju untuk terikat dengan Syarat Perkhidmatan ini. Jika anda tidak bersetuju dengan semua terma dan syarat perjanjian ini, maka anda tidak boleh mengakses tapak web atau menggunakan mana-mana Perkhidmatan. Jika Syarat Perkhidmatan ini dianggap sebagai tawaran, penerimaan adalah terhad kepada Syarat Perkhidmatan ini.

Sebarang ciri atau alatan baharu yang ditambahkan pada kedai semasa juga tertakluk pada Syarat Perkhidmatan. Anda boleh menyemak versi terkini Syarat Perkhidmatan pada bila-bila masa di halaman ini. Kami berhak untuk mengemas kini, menukar atau menggantikan mana-mana bahagian Syarat Perkhidmatan ini dengan menyiarkan kemas kini dan/atau perubahan pada tapak web kami. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk menyemak halaman ini secara berkala untuk perubahan. Penggunaan berterusan atau akses anda ke tapak web berikutan penyiaran sebarang perubahan merupakan penerimaan terhadap perubahan tersebut.

BAHAGIAN 1 - SYARAT KEDAI DALAM TALIAN

Dengan bersetuju menerima Syarat Perkhidmatan ini, anda menyatakan bahawa anda adalah sekurang-kurangnya umur majoriti di negeri atau wilayah tempat tinggal anda, atau anda adalah umur majoriti di negeri atau wilayah tempat tinggal anda dan anda telah memberikan kebenaran anda kepada kami untuk benarkan mana-mana tanggungan bawah umur anda menggunakan tapak ini.

Anda tidak boleh menggunakan produk kami untuk sebarang tujuan yang menyalahi undang-undang atau tidak dibenarkan dan anda tidak boleh, dalam penggunaan Perkhidmatan, melanggar mana-mana undang-undang dalam bidang kuasa anda (termasuk tetapi tidak terhad kepada undang-undang hak cipta).

Pelanggaran atau pelanggaran mana-mana Syarat akan mengakibatkan perkhidmatan anda ditamatkan serta-merta.

BAHAGIAN 2 - SYARAT AM

Kami berhak untuk menolak perkhidmatan kepada sesiapa atas apa-apa sebab pada bila-bila masa.

Anda memahami bahawa kandungan anda (tidak termasuk maklumat kad kredit), mungkin dipindahkan tanpa disulitkan dan melibatkan (a) penghantaran melalui pelbagai rangkaian; dan (b) perubahan untuk mematuhi dan menyesuaikan diri dengan keperluan teknikal rangkaian atau peranti penyambung. Maklumat kad kredit sentiasa disulitkan semasa pemindahan melalui rangkaian.

Anda bersetuju untuk tidak mengeluarkan semula, menduplikasi, menyalin, menjual, menjual semula atau mengeksploitasi mana-mana bahagian Perkhidmatan, penggunaan Perkhidmatan, atau akses kepada Perkhidmatan atau mana-mana hubungan di laman web yang melaluinya perkhidmatan itu disediakan, tanpa kebenaran bertulis yang nyata oleh kami .

Tajuk yang digunakan dalam perjanjian ini disertakan untuk kemudahan sahaja dan tidak akan mengehadkan atau sebaliknya menjejaskan Terma ini.

BAHAGIAN 3 - KETEPATAN, KELENGKAPAN DAN KETEPATAN MASA MAKLUMAT

Kami tidak bertanggungjawab sekiranya maklumat yang disediakan di laman web ini tidak tepat, lengkap atau terkini. Bahan di laman web ini disediakan untuk maklumat am sahaja dan tidak boleh dipercayai atau digunakan sebagai asas tunggal untuk membuat keputusan tanpa merujuk sumber maklumat yang utama, lebih tepat, lebih lengkap atau lebih tepat pada masanya. Sebarang pergantungan pada bahan di laman web ini adalah atas risiko anda sendiri.

Laman web ini mungkin mengandungi maklumat sejarah tertentu. Maklumat sejarah, semestinya, tidak terkini dan disediakan untuk rujukan anda sahaja. Kami berhak untuk mengubah suai kandungan laman web ini pada bila-bila masa, tetapi kami tidak mempunyai kewajipan untuk mengemas kini sebarang maklumat di laman web kami. Anda bersetuju bahawa adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memantau perubahan pada tapak kami.

BAHAGIAN 4 - UBAHSUAI KEPADA PERKHIDMATAN DAN HARGA

Harga untuk produk kami tertakluk kepada perubahan tanpa notis.

Kami berhak pada bila-bila masa untuk mengubah suai atau menghentikan Perkhidmatan (atau mana-mana bahagian atau kandungannya) tanpa notis pada bila-bila masa.

Kami tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau kepada mana-mana pihak ketiga untuk sebarang pengubahsuaian, perubahan harga, penggantungan atau pemberhentian Perkhidmatan.

BAHAGIAN 5 - PRODUK ATAU PERKHIDMATAN (jika berkenaan)

Produk atau Perkhidmatan tertentu mungkin tersedia secara eksklusif dalam talian melalui tapak web. Produk atau Perkhidmatan ini mungkin mempunyai kuantiti terhad dan tertakluk kepada pemulangan atau pertukaran hanya mengikut Polisi Pemulangan kami.

Kami telah berusaha sedaya upaya untuk memaparkan setepat mungkin warna dan imej produk kami yang dipaparkan di kedai. Kami tidak dapat menjamin bahawa paparan monitor komputer anda bagi sebarang warna adalah tepat.
Kami berhak, tetapi tidak diwajibkan, untuk mengehadkan penjualan produk atau Perkhidmatan kami kepada mana-mana orang, wilayah geografi atau bidang kuasa. Kami mungkin menggunakan hak ini berdasarkan kes demi kes. Kami berhak untuk mengehadkan kuantiti mana-mana produk atau Perkhidmatan yang kami tawarkan. Semua perihalan produk atau harga produk tertakluk kepada perubahan pada bila-bila masa tanpa notis, mengikut budi bicara kami sendiri. Kami berhak untuk menghentikan sebarang produk pada bila-bila masa. Sebarang tawaran untuk sebarang produk atau perkhidmatan yang dibuat di laman web ini adalah terbatal jika dilarang.

Kami tidak menjamin bahawa kualiti mana-mana produk, Perkhidmatan, maklumat, atau bahan lain yang dibeli atau diperoleh oleh anda akan memenuhi jangkaan anda, atau bahawa sebarang ralat dalam Perkhidmatan akan diperbetulkan.

BAHAGIAN 6 - KETEPATAN MAKLUMAT BIL DAN AKAUN

Kami berhak untuk menolak sebarang pesanan yang anda buat dengan kami. Kami boleh, mengikut budi bicara kami sendiri, mengehadkan atau membatalkan kuantiti yang dibeli bagi setiap orang, setiap isi rumah atau setiap pesanan. Sekatan ini mungkin termasuk pesanan yang dibuat oleh atau di bawah akaun pelanggan yang sama, kad kredit yang sama dan/atau pesanan yang menggunakan pengebilan dan/atau alamat penghantaran yang sama. Sekiranya kami membuat perubahan atau membatalkan pesanan, kami mungkin cuba memberitahu anda dengan menghubungi e-mel dan/atau alamat pengebilan/nombor telefon yang diberikan semasa pesanan dibuat. Kami berhak untuk mengehadkan atau melarang pesanan yang, dalam pertimbangan kami semata-mata, nampaknya dibuat oleh peniaga, penjual semula atau pengedar.
Anda bersetuju untuk memberikan maklumat pembelian dan akaun terkini, lengkap dan tepat untuk semua pembelian yang dibuat di kedai kami. Anda bersetuju untuk mengemas kini akaun anda dengan segera dan maklumat lain, termasuk alamat e-mel dan nombor kad kredit anda serta tarikh tamat tempoh, supaya kami boleh melengkapkan transaksi anda dan menghubungi anda apabila diperlukan.

Untuk butiran lanjut, sila semak Polisi Pemulangan kami.

BAHAGIAN 7 - ALAT PILIHAN

Kami mungkin memberi anda akses kepada alat pihak ketiga yang kami tidak memantau atau mempunyai sebarang kawalan atau input.

Anda mengakui dan bersetuju bahawa kami menyediakan akses kepada alat tersebut "sebagaimana adanya" dan "sebagaimana tersedia" tanpa sebarang waranti, representasi atau syarat dalam apa jua bentuk dan tanpa sebarang pengesahan. Kami tidak akan mempunyai sebarang liabiliti yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan alat pihak ketiga pilihan anda.

Sebarang penggunaan oleh anda alat pilihan yang ditawarkan melalui tapak adalah sepenuhnya atas risiko dan budi bicara anda sendiri dan anda harus memastikan bahawa anda mengetahui dan meluluskan terma alat yang disediakan oleh pembekal pihak ketiga yang berkaitan.

Kami juga mungkin, pada masa hadapan, menawarkan Perkhidmatan dan/atau ciri baharu melalui tapak web (termasuk, pengeluaran alat dan sumber baharu). Ciri dan/atau Perkhidmatan baharu tersebut juga tertakluk kepada Syarat Perkhidmatan ini.

BAHAGIAN 8 - PAUTAN PIHAK KETIGA

Kandungan, produk dan Perkhidmatan tertentu yang tersedia melalui Perkhidmatan kami mungkin termasuk bahan daripada pihak ketiga.

Pautan pihak ketiga di tapak ini boleh mengarahkan anda ke tapak web pihak ketiga yang tidak bergabung dengan kami. Kami tidak bertanggungjawab untuk memeriksa atau menilai kandungan atau ketepatan dan kami tidak menjamin dan tidak akan mempunyai sebarang liabiliti atau tanggungjawab untuk mana-mana bahan atau tapak web pihak ketiga, atau untuk sebarang bahan, produk atau Perkhidmatan pihak ketiga yang lain.

Kami tidak bertanggungjawab untuk sebarang bahaya atau kerosakan yang berkaitan dengan pembelian atau penggunaan barangan, Perkhidmatan, sumber, kandungan, atau sebarang transaksi lain yang dibuat berkaitan dengan mana-mana tapak web pihak ketiga. Sila semak dengan teliti dasar dan amalan pihak ketiga dan pastikan anda memahaminya sebelum anda terlibat dalam sebarang transaksi. Aduan, tuntutan, kebimbangan atau soalan mengenai produk pihak ketiga hendaklah ditujukan kepada pihak ketiga.

BAHAGIAN 9 - ULASAN PENGGUNA, MAKLUM BALAS DAN PENYERAHAN LAIN

Jika, atas permintaan kami, anda menghantar penyerahan khusus tertentu (contohnya penyertaan peraduan) atau tanpa permintaan daripada kami, anda menghantar idea kreatif, cadangan, cadangan, rancangan atau bahan lain, sama ada dalam talian, melalui e-mel, melalui pos atau sebaliknya (secara kolektif, 'komen'), anda bersetuju bahawa kami boleh, pada bila-bila masa, tanpa sekatan, mengedit, menyalin, menerbitkan, mengedar, menterjemah dan sebaliknya menggunakan dalam mana-mana media apa-apa komen yang anda kemukakan kepada kami. Kami berada dan tidak akan bertanggungjawab (1) untuk mengekalkan sebarang ulasan secara rahsia; (2) untuk membayar pampasan untuk sebarang komen; atau (3) untuk membalas sebarang komen.
Kami mungkin, tetapi tidak mempunyai kewajipan untuk, memantau, mengedit atau mengalih keluar kandungan yang kami tentukan mengikut budi bicara mutlak kami sebagai menyalahi undang-undang, menyinggung perasaan, mengancam, memfitnah, memfitnah, lucah, lucah atau sebaliknya tidak menyenangkan atau melanggar harta intelek mana-mana pihak atau Syarat ini. Perkhidmatan.
Anda bersetuju bahawa ulasan anda tidak akan melanggar sebarang hak mana-mana pihak ketiga, termasuk hak cipta, tanda dagangan, privasi, personaliti atau hak peribadi atau proprietari yang lain. Anda seterusnya bersetuju bahawa ulasan anda tidak akan mengandungi bahan yang berunsur fitnah atau menyalahi undang-undang, kesat atau lucah, atau mengandungi sebarang virus komputer atau perisian hasad lain yang boleh dalam apa-apa cara menjejaskan pengendalian Perkhidmatan atau mana-mana tapak web yang berkaitan. Anda tidak boleh menggunakan alamat e-mel palsu, berpura-pura menjadi seseorang selain diri anda, atau sebaliknya mengelirukan kami atau pihak ketiga tentang asal usul sebarang komen. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk sebarang komen yang anda buat dan ketepatannya. Kami tidak bertanggungjawab dan tidak bertanggungjawab untuk sebarang komen yang anda hantar atau mana-mana pihak ketiga.

BAHAGIAN 10 - MAKLUMAT PERIBADI

Penyerahan maklumat peribadi anda melalui kedai dikawal oleh Dasar Privasi kami.

SEKSYEN 11 - KESILAPAN, KETIDAK TEPAT DAN PENINGKATAN

Kadangkala mungkin terdapat maklumat di tapak kami atau dalam Perkhidmatan yang mengandungi ralat tipografi, ketidaktepatan atau peninggalan yang mungkin berkaitan dengan penerangan produk, harga, promosi, tawaran, caj penghantaran produk, masa transit dan ketersediaan. Kami berhak untuk membetulkan sebarang kesilapan, ketidaktepatan atau ketinggalan, dan untuk menukar atau mengemas kini maklumat atau membatalkan pesanan jika mana-mana maklumat dalam Perkhidmatan atau di mana-mana laman web berkaitan adalah tidak tepat pada bila-bila masa tanpa notis awal (termasuk selepas anda menyerahkan pesanan anda) .

Kami tidak bertanggungjawab untuk mengemas kini, meminda atau menjelaskan maklumat dalam Perkhidmatan atau di mana-mana laman web yang berkaitan, termasuk tanpa had, maklumat harga, kecuali seperti yang dikehendaki oleh undang-undang. Tiada kemas kini atau tarikh muat semula yang dinyatakan digunakan dalam Perkhidmatan atau pada mana-mana laman web berkaitan, harus diambil untuk menunjukkan bahawa semua maklumat dalam Perkhidmatan atau pada mana-mana laman web berkaitan telah diubah suai atau dikemas kini.

SEKSYEN 12 - PENGGUNAAN TERLARANG

Sebagai tambahan kepada larangan lain seperti yang dinyatakan dalam Syarat Perkhidmatan, anda dilarang menggunakan tapak atau kandungannya:
(a) untuk apa-apa tujuan yang menyalahi undang-undang; (b) untuk meminta orang lain melakukan atau mengambil bahagian dalam apa-apa perbuatan yang menyalahi undang-undang; (c) untuk melanggar mana-mana peraturan antarabangsa, persekutuan, wilayah atau negeri, peraturan, undang-undang, atau ordinan tempatan; (d) untuk melanggar atau melanggar hak harta intelek kita atau hak harta intelek orang lain; (e) untuk mengganggu, menyalahgunakan, menghina, mencederakan, memfitnah, memfitnah, memperlekehkan, menakut-nakutkan, atau mendiskriminasi berdasarkan jantina, orientasi seksual, agama, etnik, bangsa, umur, asal usul negara atau ketidakupayaan; (f) untuk mengemukakan maklumat palsu atau mengelirukan;
(g) untuk memuat naik atau menghantar virus atau apa-apa jenis kod hasad lain yang akan atau mungkin digunakan dalam apa-apa cara yang akan menjejaskan kefungsian atau pengendalian Perkhidmatan atau mana-mana tapak web yang berkaitan, tapak web lain, atau Internet; (h) untuk mengumpul atau menjejaki maklumat peribadi orang lain; (i) kepada spam, phish, pharm, dalih, labah-labah, merangkak, atau mengikis; (j) untuk apa-apa tujuan lucah atau tidak bermoral; atau (k) untuk mengganggu atau memintas ciri keselamatan Perkhidmatan atau mana-mana tapak web yang berkaitan, tapak web lain, atau Internet. Kami berhak untuk menamatkan penggunaan Perkhidmatan anda atau mana-mana tapak web berkaitan kerana melanggar mana-mana penggunaan yang dilarang.

SEKSYEN 13 - PENAFIAN WARANTI; HAD LIABILITI

Kami tidak menjamin, mewakili atau menjamin bahawa penggunaan perkhidmatan kami oleh anda tidak akan terganggu, tepat pada masanya, selamat atau bebas ralat.

Kami tidak menjamin bahawa keputusan yang mungkin diperoleh daripada penggunaan perkhidmatan adalah tepat atau boleh dipercayai.

Anda bersetuju bahawa dari semasa ke semasa kami boleh mengalih keluar perkhidmatan untuk tempoh masa yang tidak ditentukan atau membatalkan perkhidmatan pada bila-bila masa, tanpa notis kepada anda.
Anda secara nyata bersetuju bahawa penggunaan anda, atau ketidakupayaan untuk menggunakan, perkhidmatan adalah atas risiko anda sendiri. Perkhidmatan dan semua produk dan Perkhidmatan yang dihantar kepada anda melalui perkhidmatan adalah (kecuali yang dinyatakan secara jelas oleh kami) disediakan 'sebagaimana adanya' dan 'sebagaimana tersedia' untuk kegunaan anda, tanpa sebarang representasi, waranti atau syarat dalam apa jua bentuk, sama ada nyata atau tersirat, termasuk semua waranti atau syarat tersirat kebolehdagangan, kualiti boleh niaga, kesesuaian untuk tujuan tertentu, ketahanan, tajuk dan bukan pelanggaran.
Dalam apa jua keadaan, Vitamart LLC , pengarah, pegawai, pekerja, ahli gabungan, ejen, kontraktor, pelatih, pembekal, penyedia perkhidmatan atau pemberi lesen kami tidak bertanggungjawab untuk sebarang kecederaan, kerugian, tuntutan, atau sebarang langsung, tidak langsung, sampingan, hukuman. , apa-apa jenis ganti rugi khas atau berbangkit, termasuk, tanpa had kehilangan keuntungan, kehilangan hasil, kehilangan simpanan, kehilangan data, kos penggantian atau sebarang kerosakan yang serupa, sama ada berdasarkan kontrak, tort (termasuk kecuaian), liabiliti ketat atau sebaliknya , yang timbul daripada penggunaan anda terhadap mana-mana perkhidmatan atau mana-mana produk yang diperoleh menggunakan perkhidmatan tersebut, atau untuk sebarang tuntutan lain yang berkaitan dalam apa-apa cara dengan penggunaan perkhidmatan atau mana-mana produk oleh anda, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, sebarang kesilapan atau ketinggalan dalam mana-mana kandungan, atau apa-apa kehilangan atau kerosakan dalam apa jua bentuk yang ditanggung akibat penggunaan perkhidmatan atau apa-apa kandungan (atau produk) yang disiarkan, dihantar, atau sebaliknya disediakan melalui perkhidmatan, walaupun dinasihatkan tentang kemungkinannya.
Oleh kerana sesetengah negeri atau bidang kuasa tidak membenarkan pengecualian atau pengehadan liabiliti untuk ganti rugi berbangkit atau sampingan, di negeri atau bidang kuasa tersebut, liabiliti kami akan dihadkan pada tahap maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang.

SEKSYEN 14 - INDEMNIFIKASI

Anda bersetuju untuk menanggung rugi, mempertahankan dan tidak memudaratkan Vitamart LLC dan induk, anak syarikat, sekutu, rakan kongsi, pegawai, pengarah, ejen, kontraktor, pemberi lesen, pembekal perkhidmatan, subkontraktor, pembekal, pelatih dan pekerja kami, tidak berbahaya daripada sebarang tuntutan atau permintaan, termasuk yuran peguam yang munasabah, yang dibuat oleh mana-mana pihak ketiga disebabkan atau timbul daripada pelanggaran Syarat Perkhidmatan ini atau dokumen yang mereka sertakan melalui rujukan, atau pelanggaran anda terhadap mana-mana undang-undang atau hak pihak ketiga.

SEKSYEN 15 - KEBOLEHASINGAN

Sekiranya mana-mana peruntukan Syarat Perkhidmatan ini ditentukan sebagai menyalahi undang-undang, tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan, peruntukan tersebut akan tetap boleh dikuatkuasakan setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, dan bahagian yang tidak boleh dikuatkuasakan akan dianggap sebagai terputus daripada Syarat ini. Perkhidmatan, penentuan sedemikian tidak akan menjejaskan kesahihan dan kebolehkuatkuasaan mana-mana peruntukan lain yang tinggal.

SEKSYEN 16 - PENAMATAN

Kewajipan dan liabiliti pihak-pihak yang ditanggung sebelum tarikh penamatan akan kekal selepas penamatan perjanjian ini untuk semua tujuan.

Syarat Perkhidmatan ini berkuat kuasa melainkan dan sehingga ditamatkan sama ada anda atau kami. Anda boleh menamatkan Syarat Perkhidmatan ini pada bila-bila masa dengan memberitahu kami bahawa anda tidak lagi mahu menggunakan Perkhidmatan kami, atau apabila anda berhenti menggunakan tapak kami.
Jika dalam penghakiman tunggal kami anda gagal, atau kami mengesyaki bahawa anda telah gagal, untuk mematuhi mana-mana terma atau peruntukan Syarat Perkhidmatan ini, kami juga boleh menamatkan perjanjian ini pada bila-bila masa tanpa notis dan anda akan kekal bertanggungjawab ke atas semua amaun tertunggak. kepada dan termasuk tarikh penamatan; dan/atau sewajarnya boleh menafikan anda akses kepada Perkhidmatan kami (atau mana-mana bahagian daripadanya).

SEKSYEN 17 - KESELURUHAN PERJANJIAN

Kegagalan kami untuk melaksanakan atau menguatkuasakan mana-mana hak atau peruntukan Syarat Perkhidmatan ini tidak akan menjadi penepian hak atau peruntukan tersebut.

Syarat Perkhidmatan ini dan mana-mana dasar atau peraturan operasi yang disiarkan oleh kami di laman web ini atau berkenaan dengan Perkhidmatan ini membentuk keseluruhan perjanjian dan persefahaman antara anda dan kami dan mentadbir penggunaan Perkhidmatan oleh anda, menggantikan mana-mana perjanjian, komunikasi dan cadangan terdahulu atau bersamaan , sama ada lisan atau bertulis, antara anda dan kami (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, mana-mana versi terdahulu Syarat Perkhidmatan).
Sebarang kekaburan dalam tafsiran Syarat Perkhidmatan ini tidak boleh ditafsirkan terhadap pihak penggubal.

SEKSYEN 18 - UNDANG-UNDANG YANG MENGELOLA

Syarat Perkhidmatan ini dan sebarang perjanjian berasingan yang kami berikan kepada anda Perkhidmatan akan ditadbir dan ditafsirkan mengikut undang-undang negara penghantaran.

SEKSYEN 19 - PERUBAHAN TERMA PERKHIDMATAN

Anda boleh menyemak versi terkini Syarat Perkhidmatan pada bila-bila masa di halaman ini.

Kami berhak, mengikut budi bicara mutlak kami, untuk mengemas kini, menukar atau menggantikan mana-mana bahagian Syarat Perkhidmatan ini dengan menyiarkan kemas kini dan perubahan pada tapak web kami. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk menyemak laman web kami secara berkala untuk perubahan. Penggunaan berterusan atau akses anda ke tapak web kami atau Perkhidmatan berikutan penyiaran sebarang perubahan kepada Syarat Perkhidmatan ini merupakan penerimaan terhadap perubahan tersebut.

BAHAGIAN 20 - MAKLUMAT HUBUNGI

Soalan tentang Syarat Perkhidmatan hendaklah dihantar kepada kami di .

Maklumat hubungan kami dipaparkan di bawah:

Vitamart LLC

Alamat: Strada Sfatul Țării 29
Chişinău, Moldova, 2000

E-mel: